Esprogress - homepage

Úrovně jazykových znalostí

Jednotlivé úrovně nazvané písmeny A, B nebo C jsou ještě rozčleněny do dvou dalších stupňů. Obecně platí, že znalosti úrovně A jsou hodnoceny jako dostačující pro základní uživatele jazyka, středně pokročilá úroveň, kterou ovládá samostatný uživatel jazyka se označuje písmenem B a pro pokročilé je určena úroveň C, kterou ovládají zkušení uživatelé jazyka.

Stupně jazykových znalostí podle Společného evropského referenčního rámce

Popis nároků a znalostí v rámci jednotlivých úrovní

A1 - úplný začátečník

Mluvčí na této úrovni dokáže sám sebe představit a zeptat se na informace základního osobního rázu, tzn. na bydliště, rodinu, všední věci okolo něho. Rozumí základním frázím a umí je aktivně používat. Používá-li jeho partner jednoduché věty a mluví-li jasně, pomalu a zřetelně, mluvčí úrovně A1 mu bez problémů rozumí a dokáže s ním jednoduše aktivně komunikovat.

A2 - falešný začátečník

Mluvčí, který je na této úrovni, rozumí komunikaci, která se vztahuje na jeho bezprostřední okolí a základní aktivity. Konverzuje v tématech o něm a jeho rodině, nakupování, práci. Umí popsat své nejzákladnější potřeby a bezprostřední okolí. Jeho komunikace je spíše jednoduššího charakteru.

B1 - mírně pokročilý

Člověk v úrovni B1 je schopen komunikovat v běžných tématech, např. o práci, studiu, volném čase apod. Dokáže aktivně mluvit během situací, které ho mohou potkat při cestě do jazykové oblasti, jejíž jazyk se učí. Píše jednoduché, ale souvislé texty o tématech, které zná nebo která ho zajímají. Popisuje své běžné prožitky a cíle, odůvodňuje své názory nebo plány.

B2 - středně pokročilý

Vede rozhovor s rodilým mluvčím. Člověk na této úrovni může napsat podrobné texty z širší oblasti konverzačních témat, vysvětlit názor nebo stanovisko a srovnat výhody a nevýhody. Rozumí hlavním myšlenkám složitějších textů s konkrétními i abstraktními tématy a může vést diskuzi ve svém oboru.

C1 - pokročilý

Používá jazyk flexibilně, komunikuje o společenských, profesních i akademičtějších tématech. Tvoří srozumitelné, uspořádané texty o složitých tématech, ovládá kompozici textových útvarů. Rozumí náročným i dlouhým textům. Vyjdařuje se aktivně plynule, bez zjevného nedostatku slovní zásoby nebo dlouhého hledání slov.

C2 - velmi pokročilý

Mluvčí této úrovně se vyjadřuje aktivně, spontánně, rozliší jemnější významové rozdíly a složité situace. Rozumí skoro všemu, co čte nebo co slyší. Shrnuje informace a poznatky z nejrůznějších zdrojů psaných i mluvených a vysvětlí je v logicky uspořádané formě.

S námi Vám to půjde lépe!
Created by Chytrý software

Partneři webu: Kuchyně Olomouc | Ohňostroje, pyrotechnika | Perníky, perníčky | DNA - doplnkynaauto.cz | zlatnictví
Jazyková škola | Letní dětské tábory | Chytrý Software - Váš IT partner